Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители с публична покана

Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители с публична покана, по ДБФП №  №BG16RFOP002-2.001-0640 -C01, с предмет " „ДОСТАВКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕ ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

Обособена позиция 1 - Доставка на машини за пишмание и сарай халва;

Обособена позиция 2 - Доставка на принтер и целофанираща машина;

Обособена позиция 3 - Доставка на машина за производство на халва;

Обособена позиция 4 - Доставка на сушилня за суджук”

 

Краен срок за подаване на оферти - 08.07.2016 г., 16.30 ч.

 

Документация 

 

Продължава...

ЛУКЕРИЯ ООД СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014 – 2020Г.

ЛУКЕРИЯ ООД СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014 – 2020Г.

 На 23 Декември 2015г, „Лукерия ООД” стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.001-0640 “Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на „Лукерия“ ООД”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 Изпълнението на проекта ще спомогне за преодоляване на проблемите и ограниченията пред развитието на компанията, посредством ефективно управление на основните критични точки в производствения процес.

 Основната цел на проекта е повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на Лукерия ООД. 

 В резултат на изпълнението му ще се постигнат следните резултати: 

  • Автоматизиране на процесите по производство на халва, сладък суджук, опаковане и др.; 
  • Осигуряване на непрекъсваемост на цялостния производствен процес; 
  • Съкращаване на времето за производство на единица продукция; 
  • Разширяване на произвеждания асортимент; 
  • Намаляване количеството брак, преразхода на суровини, електроенергия и вода. 

В рамките на проекта ще бъдат изпълнени следните дейности: 

  1. Подобряване на производствените процеси; 
  2. Разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията;
  3. Внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес;

Проектът е с продължителност 11 месеца, а общата му стойност е 306 300.00 лв., от които 182 248.50 лв. – финансиране от европейския фонд за регионално развитие и 32 161.50 лв. – национално финансиране.

 

 

 

Продължава...